Γναθοπροσωπικές Δυσμορφίες

Ο όρος αναφέρεται σε ένα ανατομικό άνοιγμα το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπρεπε να ήταν κλειστό. Πιο συγκεκριμένα, σχιστία είναι η ατελής σύγκλιση των ιστών της στοματικής κοιλότητας και μερικές φορές της ρινικής κοιλότητας.

Είδη σχιστίων:

 • Χειλεοσχιστία 
 • Υπερωιοσχιστία
 • Χειλο- γνάθο υπερώιες σχιστίες (πλήρης σχιστίες)
 • Υποβλεννογόνια σχιστία

Χαρακτηριστικά:

 1. Διαταραχές φώνησης: βραχνάδα, ακατάλληλος τονισμός και ύψος φωνής
 2. Διαταραχές άρθρωσης:
 • ακατάλληλη τοποθέτηση γλώσσας με αποτέλεσμα να εμποδίζει τη σωστή άρθρωση των συμφώνων.
 • Μειωμένη αισθητικότητα και χωρική ενημερότητα της στοματικής κοιλότητας οδηγούν σε ανακριβή άρθρωση.
 • Τάση της γλώσσας να βρίσκεται προς τα πίσω.
 • Οι αλλαγές στην αναπνευστική κατεύθυνση και η ανεπάρκεια της αναπνευστικής υποστήριξης έχουν ως συνέπεια την παραγωγή αδύναμων ήχων.
 •  Αλλοίωση των φωνημάτων |s| και |z|λόγω προβλημάτων οδοντοφυΐας και κακής σύγκλεισης.
 1. Προβλήματα σίτισης: τα περισσότερα παιδιά με σχιστία μπορούν να τραφούν με μητρικό θηλασμό ή από το μπιμπερό. Τα βρέφη με πλήρη σχιστία χείλους και υπερώας καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να πάρουν την ποσότητα γάλακτος που χρειάζονται λόγω ότι λείπει ο διαχωρισμός μύτης και στόματος.
 2. Προβλήματα ακοής: συνήθως μέχρι την ηλικία των τεσσάρων με έξι ετών εμφανίζουν συχνές ωτίτιδες και φλεγμονές του μέσου ωτός
Κοινοποίηση